SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

System sygnalizacji pożarowej- zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na  skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.
 
Centrala sygnalizacji pożarowej jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów. Koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnyc i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza małych, np. hoteli, banków, biur, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych”budynków itp.
 
W systemach przeciwpożarowych ze względu na zasadę działania wyróżnić można 4 główne typy detektorów:
  • optyczne czujki dymu
  • jonizacyjne czujki dymu
  • półprzewodnikowe detektory dymu
  • termiczne

Ze względu na sposób identyfikacji alarmującej czujki istnieje podział na czujki:
  • konwencjonalne
  • adresowalne.